To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Trefi a Phentrefi yng Ngogledd Cymru

Golygfa o Cerrigydrudion

Pentrefi Hiraethog a Llyn Brenig

Yn gryno. Mannau agored ac awyr iach, llynnoedd, rhostiroedd a choedwigoedd.

Y prif atyniad yw Mynydd Hiraethog ei hun. Mae rhyw elfen unigryw ac oesol yn perthyn i’r ucheldir eang, anial ac agored hwn o rostiroedd grug a choedwigoedd.

Cerrigydrudion yw un o’r prif bentrefi. Saif y pentref ar ffordd yr A5 ger y fynedfa ddeheuol i Fynydd Hiraethog. Mae yma lyn pysgota plu 2½-acer a chyflenwad da o bysgod, a chanolfan gwibgertio mwyaf Cymru gyda chylchffordd Pencampwriaeth Brydeinig. Ynghyd â phentref cyfagos Llanfihangel Glyn Myfyr, mae Cerrigydrudion yn ganolfan dda ar gyfer darganfod rhan o’r byd nad oes llawer o bobl yn gwybod amdani.

Mae’r un peth yn wir am bentref Pentrefoelas, hefyd ar yr A5. Arferai’r goets fawr aros yma ar ei thaith i Ogledd Cymru. Heddiw, mae teithwyr – yn enwedig y rheini sy’n hoffi siocled – yn aros yn yr ystafell de a Thy Siocled i fwynhau danteithion cartref.

Mae mwyafrif y teithwyr sy’n mentro i ardal Hiraethog yn ymweld â Llyn Brenig. Mae’r gronfa ddwr hon, ynghyd â chronfa lai Llyn Alwen gerllaw, yn cynnig llawer o gyfleusterau hamdden ar gyfer cerdded, beicio, beicio mynydd, pysgota, hwylio a gwylio adar. Mae’r ganolfan ymwelwyr wych yn Llyn Brenig yn lle arbennig o dda i ddysgu mwy am dreftadaeth a hanes cyfoethog Hiraethog, sy’n mynd yn ôl i gyfnod cynhanesyddol.

Os am fwynhau mwy o brofiadau beicio, beicio mynydd a cherdded (yn ogystal â marchogaeth, mwynhau picnic a chwilio am wiwerod coch) ewch i Goedwig Clocaenog gerllaw, sy’n gartref i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.

Dod o hyd i lety yn Hiraethog a darganfod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal pan fyddwch yn aros yn yr ardal.

I gael rhagor o wybodaeth am y Hiraethog Mynydd, ewch i wefan Hiraethog.

Uchafbwyntiau

Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

Castell Conwy

Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

Wedi’i adeiladu ar gyfer y Brenin Edward I rhwng 1283 a 1287, mae cynllun Meistr...

Bodnant Garden, Tal y Cafn

Gerddi Bodnant

Ychwanegu Gerddi Bodnant i'ch Taith

Mae Gardd Bodnant ar safle dros 80 erw a dyma un o’r gerddi gorau ym Mhrydain. Yn y...

Bys a Bawd, Llanwrst

Bys a Bawd

Ychwanegu Bys a Bawd i'ch Taith

Siop sy’n rhoi croeso cynnes Cymreig i bobl leol ac i ymwelwyr yng nghanol tref...

Zip World Fforest

Zip World Fforest

Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

Mae Zip World Fforest, ger Betws-y-coed yn leoliad coetir eidylig ar gyfer eich holl...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.