To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Yr Awyr Agored

Yr Awyr Agored

Y Gogarth o’r awyr

Parc Gwledig y Gogarth

Yn gryno. Mynydd bach Llandudno, yn gyforiog o hanes naturiol a bywyd gwyllt 

Mae’n anodd iawn methu’r Gogarth. Dyna fo, ar ben draw’r promenâd, yn taflu’i gysgod dros bier hiraf Cymru. Craig galchfaen anferth yw pentir y Gogarth, sy’n codi 207m/679troedfedd o’r môr. Ystyr yr enw Saesneg ‘Great Orme’, a roddwyd ar y lle gan y Llychlynwyr, yw ‘anghenfil y môr’.

Efallai ei fod yn fawr ac yn feiddgar, ond mae’n le cyfeillgar iawn hefyd, ac yn ffefryn ymhlith ymwelwyr i Landudno ynghyd â Pwnsh a Jwdi a’r asynnod ar y traeth. Neidiwch ar y car cebl neu Dramffordd y Gogarth a byddwch ar y copa ymhen dim (gallwch gerdded neu yrru hefyd), lle gallwch ymweld â’r Ganolfan Ymwelwyr (ar gau yn y gaeaf).

Dyma’r man cychwyn gorau er mwyn darganfod mwy am ddaeareg, archaeoleg, bywyd gwyllt a hanes y pentir godidog hwn, y credir ei fod dros 350 miliwn o flynyddoedd oed. Mae pwysigrwydd arbennig y Gogarth yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith ei fod yn Barc Gwledig, Ardal Cadwraeth Arbennig, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac Arfordir Treftadaeth.  

Mae’r gwahanol gynefinoedd, sy’n amrywio o rostiroedd cyfoethog i glogwyni serth, o laswelltir calchfaen i goetir, yn cynnal amrywiaeth eang o blanhigion a bywyd gwyllt. Mae rhai rhywogaethau yn brin iawn – brain coesgoch, er enghraifft – ac mae eraill, megis glöyn byw y glesyn serennog, yn unigryw i’r Gogarth. Nid ydych yn debygol o gael unrhyw anhawster i adnabod y trigolion mwyaf adnabyddus, sef y geifr gwyllt Cashmiri â’u cotiau gwyn blewog a’u cyrn arswydus.

Dilynwch y llwybr natur o Ganolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth, gan oedi yma ac acw i ddysgu mwy am hanes difyr y Gogarth. Cofiwch ymweld â Mwynglawdd Copr Hynafol y Gogarth, mwynglawdd copr mwyaf y byd sy’n dyddio o’r Oes Efydd.

A beth am ddewis y ffordd gyflymaf yn ôl i’r dref? Gallwch sgïo, eirafyrddio, mynd ar eira-diwb neu dobogan o Lethr Sgïo a Chanolfan Eirafyrddio Llandudno (does dim angen eira).

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.